Frammenti di Rock


  • Nulla è perché sia (29/04/2003).

  • Nutro il massimo rispetto per le cose che funzionano (2011).

  • La Fisica non è democratica (2007).

  • La vita è come un bordello: quella che ti piace è sempre occupata (estate 2008).

  • Conoscere attraverso le cause, agire per gli effetti (24/10/2011).

  • I can control my breath, but I cannot control my heart. (20/01/2012)

  • Ogni momento è unico. (15/03/2012)

  • Only fool men and wise men are happy. Is it the same? (19/07/2012)

  • Have fun every day! (07/04/2013)

giovedì 24 maggio 2012

Matinata - testo di V. D. Palumbo

Matinata

Tien glicéa tùsi nìfta, ti en òria
c' evò e' plonno pensèonta 'ss'esèna,
c'ettù-mpì 's ti' ffenèstra-ssu, agàpi-mu,
tis kardia-mu su nìfto ti ppena.
Evò panta ss'esèna pensèo
jatì' sena, fsiχì-mmu 'gapò
ce pu pao, pu sìrno,
pu stèo,
sti kkardìa pànta séna vastò.
C'esù mai dè m'agàpise, òria-mu
'e ssu ponise mai pu ss 'emèna;
mai citt'òria
χilì ssu 'en énifse
na mu pì loja agàpi vloimèna
Itt'ammài-ssu to mago glicèo
'en γelà mai ja mena fteχò
mentre evò 'cì pu sìrno
pu stèo
sti kkardìa pànta séna vastò.
T'asteràcia pu panu me vlèpune
ca m'o fèngo krifizzu nnomena,
ce γelù ce mu leune: ston ànemo
ta traùdia pelis, i χamèna!
Kalì nifta! Se fìnno ce feo
plàia su ti 'vo pirta prikò
ma pu pao, pu sìrno
pu stèo
sti kkardìa pànta séna vastò.

Testo preso da La terra del rimorso